Retailbox erbjuder marknadens bästa CRM för dagligvaruhandeln.


Allmänna Villkor


RetailBox Sweden AB:s Allmänna Villkor för Näringsidkare gällande SaaS och Cloud Sourcing
Version 1.2 (20201201)

1. INLEDNING
Dessa Allmänna villkor (”AV”) reglerar din användning av avtalad mjukvara och helt eller delvis integrerade Tilläggstjänster, vilka framgår av Avtalet, tillsammans fortsättningsvis benämnda som Tjänsterna. Tjänsterna tillhandahålls av Leverantören. Du köper tillgång till Tjänsterna som en tidsbegränsad och icke-exklusiv nyttjanderätt direkt från Leverantören i enlighet med nedanstående villkor.
Dessa AV reglerar Leverantörens skyldigheter gentemot dig som Kund och dina skyldigheter som Kund och Användare av Tjänsterna. Dessa AV, Personuppgiftsbiträdesavtal (”PUB-avtal”) samt accepterad offert utgör tillsammans Avtalet mellan parterna (”Avtalet”).

2. MEDDELANDEN
Meddelanden och information gällande beställningar och uppsägningar lämnas skriftligen via e-post till parts kontaktperson på av part angiven adress. Meddelande ska anses ha kommit motpart tillhanda då det elektroniska meddelandet kommit till motpartens elektroniska adress.
Meddelanden gällande nyheter eller ändringar såsom nya versioner, information om driftstörningar, övrig information om programvaran, support eller villkorsändringar och som berör en större grupp mottagare, publiceras via epostutskick, på relevant hemsida eller som meddelande i Tjänsternas gränssnitt. Meddelandet är att anse som levererat när det har publicerats.
Leverantören kan på eget val även sända meddelande via e-post eller post. I sådant fall är meddelandet att anse som levererat när det avsänts från Leverantören.

3. ABONNEMANGSAVTAL
Tjänsterna tillhandahålls som “Software as a Service” (SaaS), där Kunden köper ett abonnemang på Tjänsterna som görs tillgängliga online. Vid köp av abonnemang ges Kunden rätt till åtkomst av Tjänsterna och rätt att använda dem på det sätt som framgår av AV. Alla delar av Tjänsterna regleras av AV, inklusive delar som läggs till, köps till eller tas i bruk vid ett senare tillfälle.
Kunden erhåller en begränsad, uppsägningsbar, icke-exklusiv och icke överförbar licens att använda Tjänsterna i enlighet med AV för Kundens interna affärsverksamhet mot betalning av avgifter enligt vid var tidpunkt gällande prislista eller enligt avtal. Betalning av avgifter enligt avtal och uppfyllande av AV är en nödvändig förutsättning för rätten att använda Tjänsterna.
Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick. Rätten att använda Tjänsterna är inte villkorade av eller beroende av någon särskild version av Tjänsterna eller funktion vid någon särskild tidpunkt, utan ger tillgång till och rätt att använda Tjänsterna såsom de tillhandahålls vid varje given tidpunkt. Tillhandahållandet av Tjänsterna är inte villkorade av leverans av framtida versioner eller funktionaliteter, och inte heller beroende av publikationer, material eller kommentarer rörande desamma som görs av eller för Leverantören.
Leverantören förbehåller sig rätten att tillhandahålla tjänsterna från ett annat land.
2 (11)

Leverantören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande göra förbättringar, tillägg och ändringar, eller att ta bort funktionaliteter, eller korrigera fel eller brister i Tjänsterna. Leverantören friskriver sig från ansvar som härrör från sådana åtgärder. Om en sådan ändring, mot förmodan, sätter funktioner ur spel eller tar bort sådan funktion som utgör en väsentlig del av Tjänsterna permanent, äger Kunden rätt att avsluta abonnemanget. Kunden äger därvid rätt till proportionell återbetalning av i förväg erlagda avgifter avseende den eller de delar av Tjänsterna som påverkats.
Leverantören förbehåller sig rätten att med 30 dagars varsel ändra villkoren i AV samt övriga villkor för leverans av Tjänsterna. Om Kund inte accepterar sådan ändring, kan abonnemanget av Tjänsterna sägas upp i enlighet med punkten 9 i dessa AV. Kunden äger rätt till proportionell återbetalning av i förväg erlagda avgifter som således inte kunnat nyttjas av Kunden.
Leverantören har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av åtagande enligt Avtalet. Leverantören ansvarar för utförandet av de avtalsförpliktelser som utförs av underleverantörer såsom de hade utförts av Leverantören själv.
Vid återkallande av order efter påskrivet avtal förbehåller Leverantören sig rätten att fakturera faktiska kostnader samt 25% av startavgiften och abonnemangsavgiften de första 6 månaderna.
Kunden har inte under några omständigheter rätt att överföra eller överlåta, helt eller delvis, någon licens för Tjänsterna till tredje part, (innefattande men inte uteslutande vid fusioner och fissioner, konkurs, ändring av ägande eller kontroll eller till närliggande bolag) om inte skriftligt godkännande erhålls från Leverantören dessförinnan.

4. NYTTJANDERÄTT
När Kunden köpt ett abonnemang/licenser av Tjänsterna och accepterat AV får Kunden rätt att använda Tjänsterna under abonnemangstiden för så många användare som Kunden köpt abonnemang för. Kunden kan efter eget val köpa till rätt för fler Användare att använda Tjänsterna eller rätt att använda helt eller delvis integrerade Tilläggstjänster enligt vid var tid gällande prislista eller avtal.
Endast Användare med ett betalt och giltigt abonnemang har rätt att använda Tjänsterna. Användarlicenser utfärdas för av Kunden utsedd systemadministratör samt användare. Användarkonton skapas och administreras av Kunden. Användarlicenser får inte delas eller användas av fler än en Användare men Kunden kan fritt överföra en användarlicens från en Användare till en annan. Leverantören förbehåller sig rätten att kontrollera antalet utnyttjade användarlicenser.
Varje Användare är ansvarig för sekretessen och riktigheten avseende inloggningsuppgifter och annan kontoinformation. Kundens Systemadministratör och/eller Användaren måste informera Leverantören omedelbart vid obehörig åtkomst av inloggningsuppgifter.
Kunden är medveten om att användande av tjänsten förutsätter tillgång till sådan programvara, utrustning och kommunikationstjänst som krävs för att utnyttja tjänsterna. Dessa framgår av hemsida eller meddelas av Leverantören vid förfrågan.
Användare ska inte överföra virus, maskar eller skadlig kod av något slag till Tjänsterna eller genom att använda Tjänsterna. Tjänsterna får inte användas för något illegalt eller obehörigt syfte. Användare ska inte bryta mot någon lagstiftning i relevant jurisdiktion/relevanta jurisdiktioner, innefattande men inte uteslutande upphovsrättslagstiftning eller överföring av stötande, hotande, kränkande eller anstötlig data till Tjänsterna.
3 (11)

5. UPPSTART AV TJÄNSTERNA
Leverantören ska tillhandahålla Kunden alt av Kunden utsedd Systemadministratör, tjänsterna från och med Startdagen. Det sker genom att Leverantören tillhandahåller Kunden inloggningsuppgifter och/eller eventuella andra anvisningar. Startdagen inträder när Leverantören gjort erforderliga inloggningsuppgifter och andra anvisningar för åtkomst av Tjänsterna tillgängliga för Kunden utan krav på något särskilt godkännande från Kunden. Tilläggstjänster kan göras tillgängliga vid separat tidpunkt. Detta påverkar då inte Startdagen.

6. LAGRINGSUTRYMME I TJÄNSTERNA
Lagringsutrymme för Kunden i tjänsternas grundutförande är 20 GB. Kontakta Leverantören för offert vid behov av ytterligare kapacitet.

7. DATABEHANDLING OCH INTEGRITET
Behandling av personuppgifter
Kundens användande av Tjänsterna kan komma att innebära att personuppgifter överförs från Kunden till Leverantören. Kunden är därvid (enligt EU:s Dataskyddsförordning ”GDPR”) att betrakta som personuppgiftsansvarig och Leverantören som personuppgiftsbiträde. Enligt GDPR ska ett särskilt avtal ”Databehandlingsavtal” avseende sådan överföring och behandling upprättas mellan parterna. Detta Databehandlingsavtal som gäller Kundens användande av Tjänsterna benämns ”Personuppgiftbiträdesavtal” vilket tillsammans med dessa AV, accepterad offert samt till Avtalet hörande övriga bilagor, tillsammans utgör ”Avtalet”.
Kundens Data
Kunden innehar samtliga rättigheter till Kundens data och Leverantören erhåller inga rättigheter, utöver vad som framgår av AV, till Kundens data eller del därav. Leverantören äger rätt att under avtalstiden använda Kundens data för att leverera Tjänsterna till Kunden.
Insamling av Information
Leverantören kan komma att samla in information från användningen av tjänsterna via automatiserade datainsamlingsverktyg. Leverantören samlar in och använder sådan information i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra produkter och tjänster samt för statistik och analyser av olika slag.
Insamling och presentation av identifikationsdata
För att kunna nyttja Tjänsterna samtycker härmed Kunden uttryckligen att Leverantören får samla in samt visa och överföra Kundens identifikationsdata och profilinformation till Leverantörens databas samt servrar. Om Kunden inte önskar vara registrerad i databasen ska Kunden kontakta Leverantör.
4 (11)

Informationssäkerhet
Om inte annat anges i dessa AV, kommer Leverantören inte att sälja, hyra, hyra ut eller på annat sätt göra insamlad Data tillgänglig för tredje part, utom i följande situationer; (i) för att följa lag, förordning eller föreskrift, eller för att svara på en lagakraftvunnen begäran från myndigheter eller polis, såsom ett domstolsbeslut, beslut eller föreläggande; (ii) för att undersöka eller förhindra säkerhetshot eller bedrägeri; (iii) för det fall omorganisation, fusion, försäljning eller köp av hela eller delar av Leverantören, då personlig information kan komma att avslöjas som del av omorganisation eller sammanslagning eller till faktiska och framtida köpare. Leverantören kommer i alla sådana fall att säkerställa att sådana parter iakttar de villkor som följer häri, och meddela att information lämnats ut.

8. PRISSÄTTNING OCH FAKTURERING
Om inget annat anges i Avtalet, följer avgifter och faktureringsperioder för Tjänsterna enligt vid var tids gällande Prislista.
Licens/Abonnemangsavgifter debiteras normalt sex månader i förskott, om inget annat anges. De delar av Tjänsterna som i förekommande fall har en avgift per transaktion debiteras normalt löpande och i efterskott. För tilläggstjänster ska kunden om avtalet ej anger annat betala löpande räkning enligt konsulttaxa. Vid fast pris ska leverantörens pris faktureras med 1/3 vid avtalets ingående, 1/3 under avtalets utförande och 1/3 vid godkänd leverans. Moms tillkommer på angivna priser. Leverantören förbehåller sig rätten att ändra priset för Tjänsterna för kommande perioder med 3%- enheter per kalenderår.
Leverantören har rätt till ersättning för traktamente, resekostnader och logikostnader i den utsträckning tilläggstjänster utförs utanför Leverantörens stationeringsort.
Betalningsvillkor framgår av avtalet. Olika betalningsvillkor kan vara tillämpliga för implementering (konsulttjänster, utbildningar, anpassningar) respektive den fortlöpande leveransen av Tjänsterna. Om inte annat framgår av avtalet ska faktura betalas senast 30 dagar efter på fakturan angiven fakturadag. Avgifter debiteras enligt Leverantörens vid var tid gällande prislista. Dröjsmålsränta tillämpas enligt lag. Om kund är i dröjsmål med betalningen har Leverantören rätt att hålla inne sin prestation intill dess full betalning erlagts.

9. AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING
Abonnemanget gäller från och med Startdagen och gäller därefter tills vidare med en ömsesidig uppsägning om tolv (12) månader om inget annat anges av Avtalet.
Kunden kan när som helst utöka antalet användare. Avtalsperioden enligt ovan omfattar även de nya användarna. Ersättning utgår från Startdagen.
Uppsägning av detta Avtal, antingen i sin helhet eller av vissa delar eller visst antal Användare, ska ske skriftligen och gäller från den dag motparten mottog uppsägningen. Eventuella i förskott erlagda avgifter återbetalas inte. Som kund ansvarar du för att spara den elektroniska kvittensen på uppsagt avtal som alltid sänds till kund via e-post.
5 (11)

Vid uppsägning av abonnemanget kommer Kundens åtkomst till Tjänsterna att spärras efter sista aktiva abonnemangsdagen.
Vid önskemål om att abonnemanget ska omfatta färre antal användare än de som sammanlagt abonneras av kunden måste sådan minskning anmälas skriftligen senast 60 dagar före nästkommande faktureringsperiod.
Leverantören ska på Kundens begäran vid avtalets upphörande tillhandahålla Kunden kopia på kundens Data. Efter kundens mottagande av kopia ska Leverantören destruera eller anonymisera Kundens data. Begär inte kunden kopia ska Leverantören tidigast 60 dagar och senast 12 månader efter avtalets upphörande destruera eller anonymisera Kundens data. Leverantören ska äga rätt till ersättning för det arbete som Leverantören utför mot löpande konsulttaxa enligt vid var tid gällande prislista.
Uppsagt abonnemangsavtal kan återtecknas utan uppstartskostnad under förutsättning att Kundens Data ännu ej har destruerats eller anonymiserats.

10. FÖRTIDA UPPHÖRANDE
Leverantören kan säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om Kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på obestånd, är försatt i konkurs eller av annan anledning inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser eller om Kunden bryter mot detta avtal. Leverantören har då rätt att stänga av Tjänsterna helt och hållet med omedelbar verkan.

11. TILLGÄNGLIGHET, SERVICE OCH UNDERHÅLL
Leverantören ska tillhandahålla en för kunden säker leverans av Tjänsterna. Tjänsterna är normalt tillgängliga via Internet dygnet runt. Kund är medveten om att Leverantören (och av dem anlitade leverantörer) har rätt att vidta åtgärder som påverkar ovan nämnda tillgänglighet, om Leverantören anser det nödvändigt av tekniska-, service-, drifts- eller säkerhetsrelaterade skäl. Planerade driftsavbrott på grund av systemunderhåll meddelas Kunden i förväg. Se Leverantörens hemsida för planerade drift- och underhållsstopp. Oplanerade driftsstopp kan förekomma. I den mån Leverantören är ansvarigt för, och kan påverka, sådant driftsstopp, ska Leverantören skyndsamt åtgärda felet.

12. SÄKERHET
Leverantören är mån om att tillhandahålla säkra och pålitliga tjänster och strävar efter att vid varje tidpunkt tillhandahålla adekvata administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder. Leverantören genomför regelbundet säkerhetskopiering för att säkerställa att Kundens data är i tryggt förvar. Vid storskaliga användarmisstag finns möjlighet att skicka en förfrågan till Leverantören om återläsning av den senast gjorda säkerhetskopian. Återläsning medför en extra kostnad.
6 (11)

13. SUPPORT
Leverantören utvecklar hela tiden sina produkter för att Kunderna ska ha tillgång till en så bra mjukvara som möjligt. Abonnemanget säkerställer att Kunden har tillgång till de senaste versionerna av mjukvaran och dessutom rätt till hjälp.
Med support avses hjälp med handhavandeproblem med standardprodukter ur Leverantörens produktsortiment. Avtalet ger rätt till administratörssupport rörande handhavandeproblem med produkten. Support ges till den som av Kunden är utsedd Systemadministratör om inte annat överenskommits enligt Avtal.
Leverantören tillhandahåller support via Internet, e-post och telefon helgfri måndag till fredag
kl 08.00 – 17.00. Supportfrågor via e-post besvaras normalt senast närmast påföljande arbetsdag. Dag före helgdag förbehåller sig Leverantören rätten att hålla supporten stängd, om så skulle ske kommer detta att meddelas på Leverantörens hemsida.
Support för Kundanpassningar ges inom garantitiden 3 månader, därefter hanteras Kundanpassningar enligt löpande konsulttaxa. Vad som avses med Kundanpassningar framgår av Avtalet.
I Leverantörens skyldigheter ingår inte att ge instruktioner eller utbilda Användaren om nödvändig information finns i Tjänsternas hjälptexter, arbetsgångar på Internet eller i andra media, att göra kundspecifika anpassningar i Tjänsterna, avhjälpa fel som uppstått på grund av åtgärder utförda av annan än Leverantörens personal, ovarsam eller felaktig hantering, avhjälpa fel som orsakats av en produkt/tjänst från tredje part som kopplats till Tjänsterna eller avhjälpa fel som uppkommit på grund av fel i Kundens tekniska utrustning eller fel orsakad av skadlig kod. Vidare har Leverantören inga skyldigheter att avhjälpa fel i nätverk, operativsystem annan mjukvara eller hårdvara som tillhandahålls av tredje part.
Alla insatser från Leverantörens sida ska stå i rimligt förhållande till abonnemangsavgiften.

14. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Leverantören är ensam innehavare av alla immateriella rättigheter (IPR) hänförliga till Tjänsterna. IPR innefattar men är inte begränsad till upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster och produktdesign, källkod, databaser, affärsplaner och know-how, oavsett om det är registrerat eller inte. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skrivna, elektroniska eller icke- elektroniska, beskrivningar av hur Tjänsterna är upprättade och används (Dokumentation) anses vara del av Tjänsterna och är föremål för samma restriktioner. All upphovsrätt, varumärken, registrerade varumärken, produktnamn, firmor eller logotyper som anges i Tjänsterna eller i anslutning till Tjänsterna är respektive ägares egendom.
Leverantören gör inga anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till Data ägd av Kunden som överförs till Tjänsterna.
Tjänsten kan vara integrerad med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje part (”Tredjepartsapplikationer”), i syfte att göra innehåll, produkter och/eller tjänster tillgängliga för användaren. Dessa Tredjepartsapplikationer kan ha egna användningsvillkor och integritetspolicyer och användningen av dessa Tredjepartsapplikationer styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicyer. Leverantören står inte bakom och ansvarar inte för beteenden, funktioner eller innehåll i någon Tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som användaren eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådan Tredjepartsapplikation.
7 (11)

Om Kunden gör intrång i Leverantörens eller tredje mans IPR, eller använder Tjänsterna på ett sätt som strider med AV, ska Kunden erlägga ett belopp som motsvarar det högsta av motsvarigheten till Abonnemangsavgifterna för fem år avseende de innevarande licenserna eller den verkliga skadan. Kunden bekräftar att Leverantören kan drabbas av oersättlig skada vid intrång eller skada på IPR, och att Leverantören eller dess licensgivare ska ha rätt att använda sig av alla rimliga åtgärder för att skydda sina kommersiella intressen, och sin egendom, inklusive alla åtgärder som är möjliga enligt lag. Motsvarande ska gälla om Kunden har, eller har försökt att erhålla information eller data som Kunden inte har rätt till enligt AV.

15. ERSÄTTNING
Leverantören skall försvara Kunden mot krav eller processer där en tredje part framställt krav enligt vilka Kundens användning av Tjänsterna enligt AV är i strid med, eller gör intrång i tredje parts patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Kunden skall omedelbart meddela Leverantören om sådant krav. Leverantören skall, i den mån Leverantören är ansvarig, hålla Kunden skadeslös för alla kostnader, avgifter, skadestånd, utgifter eller förlust som drabbar Kunden enligt en i domstol stadfäst förlikning eller domslut, inklusive advokatkostnader, förutsatt att Kunden samarbetar med Leverantören på Leverantörens bekostnad och att Leverantören får full kontroll över den rättsliga processen och/eller förlikningen, och att förlikningen befriar Kunden från allt ansvar. Leverantören får efter eget gottfinnande (i) modifiera Tjänsterna så att de inte längre är i konflikt, (ii) ersätta Tjänsterna med en funktionalitet som motsvarar Tjänsterna, (iii) erhålla en licens för Kundens fortsatta användning av Tjänsterna eller (iv) avsluta Kundens Konto för Tjänsterna mot en återbetalning av varje abonnemangsavgift som betalats i förskott för Licensperioder som överskrider dag för upphörande. Kunden äger inte rätt att göra några andra krav gällande med anledning av intrång i tredje parts rättigheter.
Vad som anges ovan skall inte äga tillämpning om Tjänsterna har använts i strid mot AV eller om krav uppstår på grund av modifiering, integrering eller kundanpassning av Tjänsterna som inte utförts av Leverantören.
Kunden skall försvara Leverantören mot krav eller processer där en tredje part framställt krav grundat på av att Kundens Data, eller användande av Tjänsterna är i strid med AV, är i strid med eller gör intrång i den tredje partens patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet, eller är i strid med gällande lagstiftning. Leverantören skall omedelbart meddela Kunden om alla sådana krav. Kunden skall ersätta Leverantören för alla kostnader, avgifter, skadestånd, utgifter eller förluster som drabbar Leverantören enligt en i domstol stadfäst förlikning eller domslut, inklusive advokatkostnader, förutsatt att Leverantören samarbetar med Kunden på Kundens bekostnad, och ger Kunden full kontroll över den rättsliga processen och/eller förlikningen, och att förlikningen befriar Leverantören från allt ansvar.

16. SEKRETESS
Respektive part förbinder sig att inte till tredje man utan motpartens skriftliga medgivande utlämna sådana uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter eller som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet (”Konfidentiell Information”).
Part ansvarar för sina respektive anställdas och konsulters iakttagande av häri angivna bestämmelser och ska genom sekretessförbindelse med dessa eller andra lämpliga åtgärder tillse att Avtalets
8 (11)

sekretess iakttas. Parts sekretesskyldighet enligt Avtalet gäller under avtalstiden samt även för en period om tre (3) år efter det att avtalet har upphört att gälla.

17. ANSVAR FÖR FEL OCH DRÖJSMÅL
Leverantören garanterar att Tjänsterna kommer att fungera huvudsakligen som beskrivits. Kunden och Leverantören är överens om att Tjänsterna och leveransen därav inte är helt fria från fel och att förbättringar av Tjänsterna är en pågående process. Kunden medger att Tjänsterna är levererad i befintligt skick och används på Kundens egen risk.
Tjänsterna ska tillhandahållas i enlighet med servicenivå som framgår av Avtalet. I det fall Tjänsterna ej uppfyller avtalad servicenivå äger kunden rätt till avdrag på erlagd avgift för tjänsterna i enlighet med vad som särskilt överenskommits i Avtalet. För de fall parterna har träffat sådan särskild överenskommelse om Servicenivåviten har kunden ingen annan rätt till annan påföljd p g a försening eller uteblivna tjänster såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. Servicenivåvitet är begränsat enligt vad som anges i Avtalet. Om ingen procentsats anges är taket 15% av månadsavgiften för Bastjänsten.
För den händelse fel föreligger i Tjänsterna som leverantören ansvarar för och som inte omfattas av Servicenivåer, åtar sig leverantören att med den skyndsamhet omständigheterna kräver med hänsyn till felets art och omständigheterna i övrigt på egen bekostnad avhjälpa felet. Har parterna inte särskilt överenskommit om servicenivåvite, har kunden rätt till skäligt avdrag på avgifterna avseende Tjänsterna under den period som den reducerade Servicenivån kvarstår. Leverantören är vidare inte i något fall ansvarig för innehållet i eller äganderätten till Data. Leverantören är inte i något fall ansvarig för några instruktioner för Databehandling eller andra åtgärder som utförs av Kundens Användare.
Leverantörens skyldigheter enligt denna punkt gäller endast under förutsättning att kunden har levt upp till samtliga skyldigheter som åligger kunden. Vidare är leverantören inte ansvarig för bristande uppfyllelse av avtalade krav om bristen direkt eller indirekt orsakas av: i)Kunden eller omständighet för vilken kunden ansvarar; ii) avbrott i kommunikationstjänst; iii) planerade uppehåll i tjänsterna med anledning av underhåll och service av Tjänsterna eller Leverantörens system; iv) omständighet som Leverantören inte skäligen kunnat undvika, innefattande men inte begränsat till, force majeure- omständighet och virus eller andra utifrån kommande angrepp; eller v) avbrott eller förändring i Tjänsten som görs av leverantören p g a risk för att tillhandahållandet av Tjänsten orsakar skada som är mer än ringa för Kunden, annan kund till Tjänsten eller Leverantören.
Leverantörens ansvar under denna punkt 17 utgör leverantörens enda ansvar med anledning av fel och dröjsmål i Tjänsterna.
Leverantör garanterar inte att Tjänsterna uppfyller Kundens krav, att de fungerar korrekt med Kundens val av utrustning, system eller inställningar, och inte heller att den inte avbryts eller är fri från fel. Kunden ansvarar för att tredjepartsprogram såsom webbläsare, pdf-läsare, toolbars, antivirusprogram samt brandväggar är korrekt installerade. Leverantören är inte ansvarig för prestanda i Internettjänster eller hur Internetleverantörer utför sina tjänster.
Länkar till webbsidor som inte ägs eller kontrolleras av Leverantören som framträder i Tjänsterna eller därmed åtföljande webbsidor eller Dokumentation tillhandahålls endast av bekvämlighetsskäl. Leverantören är inte ansvarig för sådana webbsidor.
9 (11)

18. FORCE MAJEURE
Om Avtalets fullgörande helt eller delvis förhindras, eller i väsentlig grad försvåras, av omständighet som ligger utanför parts skäliga kontroll eller av arbetskonflikt, ska part befrias från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal under den tid som hindret föreligger, förutsatt att part som inte kan fullgöra utan oskäligt uppehåll meddelar den andre parten därom.
Det samma ska gälla vid fel eller försening i tjänst eller leverans från underleverantör p g a omständigheter som faller under denna punkt. Om Avtalets fullgörande förhindras mer än sex (6) månader äger part rätt att säga upp Avtalet. Leverantören har vid sådan uppsägning rätt till ersättning enligt Avtalet för utfört arbete och styrkt nödvändig kostnad.

19. AVTALANDE PARTER OCH GÄLLANDE LAG
Parternas rättigheter och skyldigheter skall i sin helhet lyda under svensk lag. Tvister angående tolkning eller tillämpning av Avtalet, skall parterna försöka lösa genom uppgörelse i godo. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt, skall tvisten lösas genom allmän domstol med Stockholms Tingsrätt som första instans.

20. ÖVRIGT
I händelse av motstridiga villkor mellan Avtalets huvuddokument med bilagor och dessa AV ska Avtalet och dess övriga bilagor äga företräde.
Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga och muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i Avtalet. Ändringar av och tillägg till avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av båda parter.
Avtalet får inte överlåtas till tredje part utan att den andre partens föregående skriftliga samtycke. Med undantag av vad som framgår ovan äger dock Leverantören rätt att överlåta Avtalet till tredje man om det sker i samband med överlåtelse av leverantörens verksamhet eller del därav samt till bolag inom samma koncern som Leverantören. Leverantören äger vidare rätt att överlåta sin rätt till betalning till tredje part.

21. DEFINITIONER
Utöver de begrepp som definieras i löptext, i dessa allmänna villkor, ska dessa definitioner ha nedanstående innebörd.
Allmänna Villkor (AV) AV avser dessa allmänna villkor för Näringsidkare gällande SaaS och Cloud Sourcing för tillhandahållande av Tjänsterna
10 (11)

 Avtalet
 Avtal mellan parterna för leverans av Tjänsterna innehållande • tjänstebeskrivning
• allmänna Villkor
• personuppgiftbiträdessavtal
• accepterad offert/prisbilaga
 
11 (11)
• (övriga bilagor såsom tidplan, servicenivå etc)
Kunden Tjänsterna
Användarkonto Användare Data
Beställaren av Tjänsterna i enlighet med vad som framgår av Avtalet
Avser Bastjänster och Tilläggstjänster
Gemensamt begrepp som avser Kundens användare, Data och annan information som rör Kundens användning av och tillgång till Tjänsterna
En fysisk person typiskt sett anställd eller uppdragstagare hos Kund, som av Kunden får rätt att använda Tjänsten för Kundens egna verksamhetsändamål
All data som överförs av Kunden till eller från Tjänsten när Kunden använder Tjänsten i syfte att behandlas av Tjänsten
Databehandling
Alla åtgärder eller serier av åtgärder eller annan användning av Data av Leverantören enligt Kundens instruktioner eller på annat sätt, i avsikt att leverera tjänsten.
Startdag
Den dag då leverans av Tjänsterna ska påbörjas i enlighet med vad som anges i Avtalet genom att Leverantören tillhandahåller inloggningsuppgifter eller andra anvisningar för att Kunden ska kunna ta del av Tjänsterna
Bastjänster
i) De programvaror som görs tillgänglig för Kunden av Leverantören för bearbetning av Kundens Data enligt specifikation i Avtalet alternativt ii) de molntjänster som görs tillgängliga för Kunden av Leverantören över ett allmänt elektroniskt nätverk enligt specifikation i Avtalet
Tilläggstjänster
Separata enskilda funktioner eller funktionella paket som Kund kan använda mot typiskt sett särskild avgift, särskild debitering).
  

Support: [email protected]
Besök oss: Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 559 23 240

This page was started with Mobirise